Overige praktijkinformatie

Algemeen

  • AGB code 94015046
  • AGB code Praktijk Van Apeldoorn 94063807
  • KvK nummer 60941634

Praktijk Van Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet hiermee aan de (strenge) kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en worden daartoe minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd.  In november 2023 is Praktijk van Apeldoorn (opnieuw) met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP.

Privacyverklaring

Praktijk Van Apeldoorn voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Zie Privacybeleid-Praktijk Van Apeldoorn  voor meer informatie.

Klachten

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Als dat niet (naar tevredenheid) lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP, zie  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.