Privacybeleid

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is iedere organisatie verplicht om een privacy-statement te hebben waarin staat hoe er met gegevens van klanten, patiënten en relaties wordt omgegaan. Praktijk van Apeldoorn heeft derhalve ook zo’n verklaring die u hieronder vindt. Mocht u desondanks toch vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen. De wet AVG is in mei 2018 in werking getreden en geldt voor iedere organisatie. De beroepsgroep van psychologen heeft overigens al veel langer een beroepscode en daarnaast is er het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is uitgebreider en strenger dan de AVG die specifiek voor psychologen niets toevoegt. De wet geldt echter voor iedere organisatie en aldus is de volgende verklaring opgesteld in het kader van de wet AVG.

PRIVACYSTATEMENT PRAKTIJK VAN APELDOORN:

Praktijk van Apeldoorn, gevestigd te Haren (Gr) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60941634, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy-statement legt uit hoe praktijk van Apeldoorn met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk van Apeldoorn persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van Praktijk van Apeldoorn;
 • bezoekers van praktijkvanapeldoorn.nl (de website van Praktijk van Apeldoorn)

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk van Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk van Apeldoorn zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking

Praktijk van Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond

Praktijk van Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Praktijk van Apeldoorn kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk van Apeldoorn persoonsgegevens verwerken. Praktijk van Apeldoorn sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk van Apeldoorn deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk van Apeldoorn deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk van Apeldoorn geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk van Apeldoorn ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk van Apeldoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk van Apeldoorn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy-statement

Praktijk van Apeldoorn kan dit privacy-statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy-statement wordt op de website van Praktijk van Apeldoorn gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy-statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk van Apeldoorn te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk van Apeldoorn door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkvanapeldoorn.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk van Apeldoorn persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk van Apeldoorn door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkvanapeldoorn.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).